Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Młyny Ziemi Lubawskiej

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Młyny Ziemi Lubawskiej

Regulamin konkursu Fotograficznego 2020r.

‘’Młyny Ziemi Lubawskiej ‘’

10.03.2020r.-10.05.2020r

1. Organizator Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej Łąkorz - Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego - Partner Biblioteka Publiczna Nowe Miasto Lubawskie – LGD Ziemia Lubawska . Patronat Medialny Gazeta Nowomiejska ogłaszają konkurs fotograficzny pt. ‘’ Młyny Ziemi Lubawskiej ‘’

2 . Celem konkursu jest pokazanie dziedzictwa kulturowego architektury historycznej młynów ziemi lubawskiej

  1. Młynów działających

  2. Nieczynnych

  3. Miejsc w których były młyny

  4. starych zdjęć młynów

3. Pokazanie młynów i urokliwych miejsc położenia

& Budzenie zainteresowania własnym ciekawym regionem & rozwijanie pasji fotografowania

4. Konkurs ma charakter otwarty a udział w nim może wziąć osoba zainteresowana dziedzictwem kulturowym Ziemi Lubawskiej . W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców ( opiekunów ) na zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu .

5.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 różne zdjęcia z każdej kategorii w formacie A- 4 lub A-5. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone elektronicznie lub poprzez fotomontaż .

- godło autora - kategoria - tytuł

- zapis potwierdzający miejsce i że, zdjęcie zostało wykonane na terenie Ziemi Lubawskiej w 2020 r.

6. Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem ( pseudonimem ) zawierająca kartkę z następującymi danymi ( podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację prac ) imię i nazwisko autora , rok urodzenia , w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców ( opiekunów ) , adres do korespondencji , adres e-mail , numer tel. Kontaktowego .

7. Prace na KONKURS należy przesłać lub dostarczyć w terminie od 10.03. 2020r. do 10.05.2020r.na adres

Muzeum Lokalne Ziemi Lubawskiej 13-334 Łąkorz 120

Redakcja Gazety Nowomiejskiej 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Wodna 3

Biblioteka Publiczna ul. Działyńskich 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Z dopiskiem Konkurs fotograficzny :

‘’ Młyny Ziemi Lubawskiej ‘’

O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną .

Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników nastąpi podczas VI Festiwalu Gwary Ziemi Lubawskiej .21 maja 2020r.

Informacja będzie również umieszczona na stronie redakcji gazety nowomiejskiej i wioski młynarskiej Łąkorz ,Bibliotece Publicznej Nowe Miasto Lub.

8. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu . Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją , iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace . Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium , na dowolnym nośniku , w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących fotografię , konkurs i ziemię lubawską ,przedsięwzięcia organizatorów .Organizatorzy mogą poprosić o dostarczenie prac w formie elektronicznej w formatach

I rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji .Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora .

9. Powołane przez organizatora jury wybierze zwycięzców ( laureatów ) konkursu fotograficznego ‘’Młyny Ziemi Lubawskiej ‘’3 Kategorii – Młyny ,miejsca w których był młyn , stare fotografie młynów .Zgłoszone prace będą pokazane na wystawie w Bibliotece miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz w Muzeum Lokalnym Ziemi Lubawskiej w Łąkorzu gmina Biskupiec .

10. Informacja o przetwarzaniu danych .Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego 13-334 Łąkorz 2 .Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji , przeprowadzenia , promocji konkursu fotograficznego ‘’Młyny Ziemi Lubawskiej ‘’ . Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania wizerunków uczestników konkursu oraz podanie imion i nazwisk szczególnie laureatów konkursu . Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie w zakresie służącym popularyzacji i promocji konkursu oraz jego dokumentacji .Podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak niezbędne do udziału w konkursie ‘’Młyny Ziemi Lubawskiej ‘’ .Dane będą przetwarzane przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu fotograficznego , a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa , i nie będą udostępniane innym odbiorcom a przetwarzane jedynie w celu określonym jak powyżej . Uczestnicy konkursu mają prawo do żądania od Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich sprostowania .

 

 

Data dodania: 2020-03-17 14:38:39
Data edycji: 2020-03-17 14:40:58
Ilość wyświetleń: 53
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook