Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Dokumenty

 

STATUT

Szkoły Podstawowej

im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 14/2023 z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie wprowadzania tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

 

 

Podstawowe akty prawne w oparciu, o które opracowano niniejszy Statut to:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170, z późn. zm.).

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2017 r.,poz.649).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

 

 

Rozdział 1

 

Informacje o Szkole

 

§ 1

 

 1. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie , zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży.

 

 1. Siedzibą szkoły jest budynek w Rumianie ; Rumian12 ,13-220 Rybno

 

§ 2

 

 1. Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego granice ustalone są w uchwale Rady Gminy Rybno z dnia 30.10.2017r.

 2. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Rybno.

 3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie .

 4. Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Rybno.

 5. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Urząd Gminy Rybno

 6. Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa ; Szkoła Podstawowa w Rumianie z godłem Rzeczypospolitej Polskiej ,szkoła używa stempla o brzmieniu Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie ;13-220 Rybno woj. warmińsko-mazurskie tel.23 696 60 01.

 7. Szkoła posiada logo.

 8. Dyrektor drogą zarządzenia określa wzór logo oraz zasady jego stosowania z uwzględnieniem właściwej reprodukcji kształtów, kolorów i typografii w tym zasad jego stosowania w materiałach promocyjnych.

 9. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalność i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 3

 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.

 2. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych.

 3. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają odrębne przepisy.

 4. W szkole działa biblioteka, świetlica, oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej pomocy przedlekarskiej.

 5. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

 

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o :

 

 1. Szkole- należy przez o rozumieć Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

 2. Statucie-należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej m. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

 3. Nauczycieli-należy przez to rozumieć każdego pracownika szkoły

 4. Rodzicach-należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

 5. Organem prowadzącym-należy przez to rozumieć Gminę Rybno

 

 

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

 

§ 5

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej, uwzględniające cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne i edukację dla bezpieczeństwa zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie w szczególności są to: (wpisać cele z podstawy programowej).

 

 1. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne opisane w :

 1. szkolnym zestawie programów nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

 2. programie wychowawczo – profilaktycznym, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 6

 

 1. Zadaniem szkoły jest wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań szkoły odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 • Materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (www. epodręczniki.pl),

 • Materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,

 • Materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły,

 

 • Środków komunikowania się na odległość ( dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe).

 

 1. Zadaniem szkoły jest w szczególności:

 1. pełna realizacja programów nauczania, dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;

 2. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;

 1. organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;

organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów nauki religii, etyki oraz zajęć przygotowujących do życia w rodzinie;

 1. umożliwianie uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;

 2. udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 3. organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społeczne;

 4. umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;

 5. organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach;

 6. udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 7. organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy rodziców;

 8. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;

 9. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia.

 

§ 7

 

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości uczniów i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 

 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

 1. mocnych stron

 2. szczególnych zainteresowań i uzdolnień,

 3. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

 4. przyczyn zaburzeń zachowania.

 1. Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.

 2. Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:

 1. ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

 2. informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy.

 1. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 3. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

 

§ 8

 

 1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.

 2. Uczniom niepełnosprawnym szkoła zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,

 

 1. zajęcia specjalistyczne, organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne,

 2. integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,

 1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.

 2. Uczniom niepełnosprawnym szkoła zapewnia:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów,

 3. zajęcia specjalistyczne, organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne,

 4. integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,

 1. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają odrębne przepisy.

 2. Szkoła spełnia warunki do organizowania „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” i posiada zgodę organu prowadzącego na realizację tego zadania.

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwane dalej „wspomaganiem” jest dodatkowym zadaniem oświatowym polegającym na organizacji indywidualnego i interdyscyplinarnego wsparcia rozwoju małych dzieci, u których rozpoznano niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością.

 2. Wspomaganiem obejmowane są dzieci oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u nich dysfunkcji rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole.

 3. Podstawą do objęcia dziecka wspomaganiem jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 4. Wspomaganie organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców.

 5. Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje zespół nauczycieli do realizacji zadań wspomagania dla każdego dziecka oddzielnie.

 1. Dziecko objęte wspomaganiem realizuje indywidualny program rozwoju opracowany przez zespół i uzgodniony z rodzicami, w tym:

 1. plan zajęć realizowanych przez specjalistów w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka;

 2. plan wsparcia rodziny w zakresie realizacji przyjętego programu działań;

 3. terminy i sposób oceny postępów dziecka.

 1. W celu zapewnienia spójności podejmowanych działań wspomagający, zespół
  w uzgodnieniu z rodzicami nawiązuje współpracę z innymi placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi i ośrodkiem pomocy społecznej.

 1. Uzgodnienia z rodzicami, o których mowa w ust.7 i 8 potwierdzane są podpisem.

 2. Zajęcia wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 3. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne mogą być prowadzone w grupie do 3 dzieci objętych wspomaganiem i ich rodzin.

 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia wspomagające mogą być realizowane w miejscu zamieszkania dziecka.

 5. Dwa razy w ciągu roku szkolnego zespół dokonuje analizy skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, a także dokonuje aktualizacji indywidualnego programu rozwoju dziecka.

 1. Szczegółowe zasady organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.

 1. Przedszkole/szkoła gromadzi dokumentację związaną z realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Rodzicom, przysługuje prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej ich dziecka, zgromadzonej w toku udzielanego wsparcia a także udziału w posiedzeniach zespołu.

 

§ 9

 

 1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 3. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, szkoła zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym działania ukierunkowane na pokonanie trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

 

 

§ 10

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.

 2.  Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.

 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki. raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

 4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii oraz etyki.

 5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych.

 6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy.

 

§ 11

 

 1. Dla uczniów klas IV-VIII szkoła organizuje zajęcia przygotowania do życia w rodzinie.

 2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.

 3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację z tych zajęć.

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć przygotowania do życia w rodzinie.

 1. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.

 

§ 12

 1. Szkoła zapewnia uczniom

 1. utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;

 2. dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;

 3. zapewnienie 10 minutowych przerw w zajęciach, w tym możliwość zjedzenia posiłku przy stole;

 4. zapewnienie 20 minutowej przerwy obiadowej;

 5. nieograniczony dostęp do wody pitnej;

 6. nieograniczony dostęp do środków czystości;

 

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły do momentu jej opuszczenia.

 2. Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć.

 3. O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności i uprawnień.

 4. Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, w drodze zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole z uwzględnieniem:

 1. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć;

 2. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz przez zajęciami szkolnymi;

 3. zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych;

 1. Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy.

 2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.

 3. Dyrektor w uzgodnieniu z Radą Rodziców, w drodze zarządzenia określi zasady organizacji zajęć opiekuńczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych z uwzględnieniem dni ferii świątecznych.

 4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

§ 13

Zasady

 1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 2. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy szkoły.

 3. O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie informuje się rodziców.

 4. Dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, w drodze zarządzenia, określa tryb postepowania pracowników szkoły w przypadku konieczności kontaktowani się z rodzicami ze względu na stan zdrowia ucznia z uwzględnieniem dokumentowania przebiegu zdarzenia.

 5. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym

 • w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 • umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

 

§ 14

 

 1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze umieszczone w programach wychowania przedszkolnego

 2. Celem oddziału przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.

 3. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.

 4. Zadaniem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

 1. pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;

 2. promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;

 3. organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;

 4. umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem szkolnym;

 5. udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 6. organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;

 7. umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

 8. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

 

§15

 1. Do przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego mają zastosowanie odrębne przepisy.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana jest dzieciom i ich rodzicom na zasadach określonych w Regulaminie Udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 3. Do organizacji kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym zastosowanie mają przepisy § 8.

 4. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 5. Dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

 6. Religia w oddziale przedszkolnym organizowana jest na wniosek rodziców.

 

§ 16

 

 1. Zadania oddziału przedszkolnego realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

 2. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego uwzględnia:

 1. możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

 2. specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

 

 1. potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

 2. organizację przestrzeni szkolnej stymulującej rozwój dzieci;

 3. organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

 4. wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 

 1. Wobec rodziców dzieci oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka,

 3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale przedszkolnym;

 4. uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

§ 17

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem;

 

 1. Szkoła zapewnia dzieciom w oddziale przedszkolnym bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania.

 2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:

  1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły;

  2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym i psychicznym.

 3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.

 4. W czasie pobytu dziecka w szkole nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.

 5. Dla dzieci w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia poza terenem szkoły.

 

 1. Udział dzieci w zajęciach poza terenem szkoły wymaga pisemnej zgody rodziców.

 2. Do organizacji zajęć oddziału przedszkolnego poza terenem szkoły zastosowanie mają odrębne przepisy.

 

§ 18

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

 

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z oddziału przedszkolnego rodzice lub osoby upoważnione przez nich na podstawie pisemnego upoważnienia,

 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić tylko osobę pełnoletnią do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.

 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać upoważnienia, o którym mowa w ustępie 1, bezpośrednio w dniu odbierania dziecka

 4. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko pod opiekę nauczyciela.

 5. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z oddziału przedszkolnego.

 6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 7. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

 8. Dyrektor drogą zarządzenie określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego, z uwzględnieniem:

 1. sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z oddziału przedszkolnego oraz trybu postepowania w przypadku odmowy;

 2. zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego.

 3. trybu postępowania w sytuacji gdy dziecko nie zostanie odebrane z oddziału przedszkolnego.

 

§ 19

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami;

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mają prawo do:

 1. uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

 2. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

 3. stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne.

 1. Obowiązkiem rodziców jest: 

 1. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;

 2. przestrzeganie godzin pracy oddziału przedszkolnego;

 3. terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;

 4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w szkole;

 5. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

 6. informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach, mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

 7. współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.

 1. Szkoła określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

 2. zebrania ogólne, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku;

 3. zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 4 razy w roku;

 4. konsultacje indywidualne, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły;

 5. uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny;

 6. zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;

 7. dni adaptacyjne w pierwszym tygodniu września;

 8. wykłady i warsztaty szkoleniowe dla rodziców, zgodnie z planem pracy oddziału przedszkolnego;

 9. kącik informacji dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego;

 10. wystawy prac plastycznych dzieci oddziału przedszkolnego.

 

 

Rozdział III

Organy szkoły

 

 

§ 20

 

 1. Organami szkoły są:

  1. Dyrektor szkoły;

   1. Rada Pedagogiczna;

   2. Rada Rodziców;

   3. Samorząd Uczniowski.

 2. W zakresie współdziałania organów szkoły, ich kompetencji oraz sposobów rozwiązywania sporów między nimi zapewnia się i umożliwia:

  1. każdemu z organów swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie szkoły;

  2. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;

  3. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i

 3. Wszystkie zadania szkoły wykonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

 4. W szkole prowadzone są następujące regulaminy pracy:

 1. Rady Pedagogicznej;

 2. Rady Rodziców;

 3. Samorządu Uczniowskiego.

 1. Organy Szkoły pracują w oparciu o własne regulaminy pracy.

 

Kompetencje Dyrektora szkoły

 

§ 21

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 2. Dyrektor szkoły:

1) sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole nauczycieli;

3)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły;

4)realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej podjęte w ramach ich

kompetencji;

5) dysponuje środkami okresowymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)sprawuje nadzór nad wprowadzeniem procedury Niebieskiej Karty;

 1. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,

ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły,

 1. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, a także inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

 2. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej

§22

 

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 1. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 2. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie.

 3. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie określa szczegółowo kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna w szczególności:

 

 

  1. uchwala statut szkoły;

  2. opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

  3. opiniuje projekt planu finansowego szkoły;

  4. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

  5. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

 1. zatwierdza plany pracy szkoły;

7)podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

8)podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

9)ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  1. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;

  2. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły;

 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego zmian.

 2. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

 3. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków.

 4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 5. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej.

 

 

Kompetencje Rady Rodziców

§23

 

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 2. Podstawowe ogniwo rady rodziców stanowi rada klasowa rodziców składająca się z trzech osób.

 3. Rada klasowa rodziców wybierana jest w tajnym głosowaniu na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

 4. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych.

 5. Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.

 6. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych oraz rady rodziców szkoły.

 7. Do kompetencji rady rodziców należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

  4. opiniowanie działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji;

  5. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego;

  6. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty;

  7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły;

  8. delegowanie przedstawiciela do udziału w pracach zespołu powypadkowego powołanego przez dyrektora szkoły z związku z wypadkiem ucznia.

 

  1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

  2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 6.

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§24

 

 1. W Szkole Podstawowej w Rumianie działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. W każdej klasie działa samorząd klasowy, w skład którego wchodzą uczniowie danej klasy.

 3. Opiekun samorządu uczniowskiego jest powołany w drodze tajnego głosowania społeczności szkolnej.

 4. Opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy.

 

 1. Funkcje w samorządzie mogą pełnić uczniowie wyłącznie bez ocen niedostatecznych śródrocznych i końcoworocznych oraz mający ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

 

 1. Samorząd uczniowski ustala plan pracy przy udziale opiekuna i przedstawia go do akceptacji dyrektorowi szkoły do 15 października danego roku szkolnego.

 

 1. Ważniejsze przedsięwzięcia np. dyskoteki, kuligi, ogniska, wycieczki, rajdy i biwaki muszą uzyskać akceptację dyrektora szkoły.

 

 1. Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządów klasowych odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy, mogą również odbywać się podczas godziny przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy.

 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego informuje młodzież o ustaleniach i decyzjach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

 3. Przedstawiciele rady samorządu uczniowskiego mogą być zaproszeni z głosem doradczym na posiedzenie rady pedagogicznej, rady rodziców dotyczących spraw uczniowskich.

 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

 7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 8. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

Współdziałanie organów szkoły

 

 1. Regulaminy działalności: rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji między nimi.

 3. Organy szkoły współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa przestrzegając obowiązującego prawa i nie ingerując w swoje kompetencje.

 4. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu pracy szkoły.

 5. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się:

  1. na wspólnych posiedzeniach;

 

  1. za pośrednictwem tablic informacyjnych, strony internetowej, poczty elektronicznej.

 1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami szkoły, dyrektor może powołać zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych organów w celu jego zażegnania.

 

Rozwiązywanie konfliktów

 

§ 25

 

 1. Tryb postępowania w rozwiązywaniu konfliktów uczeń- uczeń:

  1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu;

  2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;

  3. w dalszym trybie postępowania- zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej;

  1. ostateczną decyzję o sposobie rozwiązywania konfliktu podejmuje dyrektor.

 1. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń- nauczyciel:

  1. zapoznanie z opinią stron konfliktu;

  2. podjęcie mediacji ze stronami;

  3. wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu.

3. Tryb postępowania w kwestiach spornych nauczyciel-rodzic: określa regulamin

 

 

Rozdział IV

Organizacja pracy szkoły

 

§26

 

 1. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Terminy przerw w pracy dla oddziału przedszkolnego są takie same jak dla klas I - VIII.

 

§27

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do końca kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. W arkuszu organizacji pracy szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę godzin pracowników szkoły, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§28

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestaw programów dla danej klasy lub oddziału przedszkolnego, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. W szkole liczba uczniów w oddziałach nie będzie przekraczała:

  1. oddział przedszkolny- 25 uczniów;

  2. klasy I-III- 25 uczniów;

  3. klasy IV-VIII- 28 uczniów.

 3. Podział na grupy nastąpi przy następującej liczbie uczniów: wychowanie fizyczne powyżej 26 osób,

język obcy, zajęcia komputerowe, informatyka - 24 osoby.

4. W szkole można tworzyć oddziały sportowe, oddziały dwujęzyczne, oddziały integracyjne i oddziały wyrównawcze według odrębnych przepisów.

 1. W szkole utworzony może być oddział integracyjny, który realizuje program uwzględniający potrzeby i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi, emocjonalnymi, społecznymi i psychicznymi. Oddział ten organizowany jest na mocy odrębnych przepisów prawa.

 2. W szkole utworzony jest oddział przedszkolny:

  1. podstawową jednostką organizacyjną jest oddział;

 

 

  1. liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków;

  2. oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku;

  3. godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut;

  4. czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych jest dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci;

  1. organizację pracy w ciągu dnia określają odrębne przepisy;

  2. sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy;

  3. na życzenie rodziców szkoła może zorganizować inne zajęcia dodatkowe;

  4. oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

  5. dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów;

  6. dzieci mogą być odbierane przez inne osoby na podstawie upoważnienia rodzica lub prawnego opiekuna;

  7. dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.

§29

 

 1. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:

   1. I etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane klasy I-III;

   2. II etap edukacyjny: klasy IV – VIII.

 2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 3. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

   1. I półrocze – trwa od 1 września do końca tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych;

   2. II półrocze – trwa od pierwszego tygodnia zajęć po feriach zimowych do końca zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.

 4. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie wyżej wymienionych zajęć w soboty w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia, zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego.

 1. W szkole organizuje się naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie.

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

7. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

8.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

§30

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna, godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.

 3. Rada pedagogiczna szkoły po zaciągnięciu opinii rady rodziców, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa).

 4. Oddział przedszkolny posiada odpowiednie pomieszczenie zgodnie z art.67 pkt.1 ustawy oraz teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.

 

§31

 

Tryb corocznego dokonywania podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa określa się z organem prowadzącym po uwzględnieniu wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

 

 

§32

 

 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, między klasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

 2. Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych nie powinna przekraczać 8, a zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 5.

 3. Udział uczniów we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach sportowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

§33

 

 1. Uczniowie, którzy ukończyli V lub VI klasę i co najmniej 15 lat oraz którzy nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie mogą być kierowani do innych szkół posiadających klasy przysposabiające do pracy zawodowej.

 2. Decyzję o skierowaniu ucznia do klasy lub szkoły, o której mowa w ust. 1 podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opiekę lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia.

 

§ 34

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.

 2. Doradztwo zawodowe ma na celu umożliwienie uczniom:

  1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;

  2. poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących;

  3. właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;

  1. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;

  2. zaplanowanie własnej kariery zawodowej.

3. Doradztwo zawodowe realizowane jest przez wszystkich członków rady pedagogicznej, a w szczególności doradcę zawodowego, wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców, instytucji i zakładów pracy;

 1. Doradztwo zawodowe realizowane jest na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów w tym zakresie, za pośrednictwem wielu działań takich jak: zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i absolwentami, wolontariat.

 

§35

 

 1. Cykl kształcenia w szkole dzieli się na dwa etapy:

 1. I etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane klasy I-III;

 2. II etap edukacyjny: klasy IV – VIII.

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

 2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

   1. I półrocze – trwa od 1 września do końca tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych;

   2. II półrocze – trwa od pierwszego tygodnia zajęć po feriach zimowych do końca zajęć szkolnych w danym roku szkolnym.

 3. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich klasach odbywają się przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się odbywanie wyżej wymienionych zajęć w soboty w przypadku odpracowywania zajęć z innego dnia tygodnia, zgodnie z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego.

 1. W szkole organizuje się naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice wyrażą takie życzenie.

 2. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

7. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel.

8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 

Organizacja biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami

 

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i kraju.

 2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczeń ma prawo dostępu do zbiorów bibliotecznych. Zasady wskazane są w regulaminie funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania. Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod porozumiewania się na odległość.

 

Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,

4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy szkoły na zasadach ogólnie przyjętych:

  1. udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia biblioteki,

  2. w bibliotece ma prawo przebywać uczeń wypożyczający książki lub pracujący w czytelni,

  3. w bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku,

  4. w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków,

  5. księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu,

  6. z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni,

  7. użytkownicy mają wolny dostęp do półek,

  8. wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny udostępnia nauczyciel – bibliotekarz,

  9. jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdą na okres nie przekraczający jednego miesiąca, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu,

  10. uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż trzy książki,

  11. wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia,

  12. wypożyczone książki należy szanować,

  13. w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem,

  14. przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza,

  15. kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza bibliotekarz,

  16. kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły,

 1. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

 1. zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

 2. zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

 3. kontroluje stan ewidencji bibliotecznych,

 4. odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza,

 5. uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej,

 6. inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką.

 1. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki, wydawnictwa informacyjne, słowniki,encyklopedie, lektury, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, kasety magnetofonowe, kasety video, płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne, pomoce dydaktyczne.

 1. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i przed lub po ich zakończeniu.

 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz innymi bibliotekami

 

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:

  1. świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach,

  2. upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami,

  3. wystaw książkowych itp.,

  4. trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,

  5. partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych ,pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 1. Uczniowie:

  1. mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,

  2. najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,

  3. są informowani o aktywności czytelniczej,

  4. uczniowie spędzający czas w bibliotece są otaczani indywidualną opieką,

  5. otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,

  6. mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

  7. na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.

 2. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

  1. rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

  2. doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

  3. współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

  4. rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przygotowania do korzystania z informacji,

  5. współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

  1. mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne,

  2. na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,

  3. korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

  4. dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o stanie czytelnictwa,

  5. mają możliwość korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

 

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w:

  1. rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów,

  2. popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,

  3. współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

 2. Rodzice:

  1. mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece, są informowani o aktywności czytelniczej dzieci

  1. mają możliwość wglądu do WZO, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

 1. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

  1. aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa w bibliotece publicznej w Rybnie,

  2. wspierając działalność kulturalną biblioteki gminnej,

  3. współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach.

 2. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Rybnie:

  1. udział w konkursach poetyckich i plastycznych,

  2. udział w spotkaniach z pisarzami.

 

Organizacja świetlicy

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

 3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

 4. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekracza

 5. 25 uczniów.

 6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

 7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

 8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu

 

 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu,

 2. Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

 3. Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, postaw demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym.

 4. Podjęta współpraca może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

 5. Dyrektor szkoły podejmuje współpracę w drodze porozumienia w uzgodnieniu z Radą Rodziców i SU.

 6. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację w szkole, prowadzi Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 7. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu oraz ustala strukturę Rady Wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie.

 8. Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.

 9. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców(opiekunów prawnych).

 10. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

 11. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.

 12. Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza nad którym opiekę sprawuje nauczyciel szkoły.

 

 1. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin Klubu, opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza w uzgodnieniu z dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców.

§36

 

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenie a mianowicie

sale lekcyjne;

 1. salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i szatniami;

 2. boiska szkolne;

 3. pomieszczenia na szatnię;

 4. pomieszczenie na bibliotekę;

 5. kuchnię;

 6. pomieszczenie na świetlicę szkolną; pracownię komputerową;

 1. gabinet pielęgniarki szkolnej, logopedy i pedagoga;

 2. oddział/y przedszkolny/e w zależności od ilości uczniów w danym roku szkolnym.

 

Rozdział V

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny

 

§37

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 3. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym prowadzonym przez szkołę.

 4. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnienie przez dziecko przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego.

§38

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 4. Rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż 1 rok.

 5. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.

 6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej przyjmuje się na podstawie

 

 1. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej oraz arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) pozytywnych egzaminów klasyfikacyjnych prowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących zasad klasyfikowania, promowania i oceniania, w przypadku:

 1. przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który wypełnia obowiązek szkoły poza szkołą,

 2. ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły,

 3. świadectwa wydane przez szkołę za granicą.

 

§39

 

1. Przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej dokonuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej opracowuje dyrektor szkoły, na podstawie zarządzenia wydanego przez Wójta Gminy Rybno w sprawie zasad rekrutacji i harmonogramu rekrutacji.

 2. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz do klas I – VIII szkoły podstawowej, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.

 3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata.

 

 

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§40

 

 1. Pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą w zakresie poszczególnych zajęć

 2. edukacyjnych prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty i jakość pracy.

 3. W szkole zatrudnia się nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

 4. Nauczyciele zatrudnieni w szkole muszą spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

 5. Zasady zatrudniania pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.

 6. Szczegółowego przydziału obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły dokonuje dyrektor.

 7. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

 8. Szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów, w tym pedagoga specjalnego i psychologa.

§41

 

1. W swoich działaniach nauczyciel jest zobowiązany do kierowania się dobrem ucznia i dziecka, jako wartością nadrzędną.

 1. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

  1. realizowanie zadań statutowych szkoły;

  2. rzetelne realizowanie obowiązków, zwłaszcza w zakresie organizacji i przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego;

  3. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;

  4. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

  5. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu;

  6. kontrolowanie na każdej lekcji obecności ucznia;

  7. kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

  8. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni;

  9. wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów;

  10. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

  11. respektowanie w pełnym zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw edukacji oraz przez Statut Szkoły;

  12. wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

  13. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;

14) opracowanie planów nauczania do prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz kryteriów i szczegółowych wymagań na poszczególne oceny w całym cyklu kształcenia w danym zespole uczniów;

15) opracowanie przedmiotowych zasad oceniania;

16) systematyczne i skuteczne realizowanie programu nauczania;

 1. aktualizowanie treści programowych i dostosowanie ich do zmieniającej się rzeczywistości;

 2. udzielanie indywidualnej pomocy uczniom w celu lepszego zrozumienia przez nich trudniejszych zagadnień programowych i przezwyciężenia trudności z przyswajaniem materiału;

 3. dbanie o życie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych;

 4. wypełnianie obowiązków wychowawcy klasy, opracowanie planu pracy wychowawczej z klasą;

 5. uczestniczenie w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, pracach zespołów Rady Pedagogicznej i realizowanie przyjętych uchwał;

 6. wykonywanie zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno - wychowawczego szkoły na dany rok szkolny;

 7. współdziałanie z rodzicami uczniów poprzez udzielanie informacji dotyczących zachowania, postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych.

3. Nauczyciel wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora w ramach realizacji programów i planów szkoły.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawić dyrektorowi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.

 2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, a także przeprowadzenie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia dziennika elektronicznego.

  1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi dla oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym.

  2. W dzienniku oddziału przedszkolnego odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy zajęć. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

4) Nauczyciel oddziału przedszkolnego oraz szkoły prowadzą dzienniki zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika elektronicznego i dziennika zajęć w świetlicy, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 1. Do dzienników zajęć, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

 

 1. W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, nauczyciele oddziału przedszkolnego i nauczyciel szkoły prowadzą odrębnie dla każdego ucznia odpowiednio: dziennik indywidualnych zajęć, dziennik indywidualnego nauczania lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 1. Nauczyciele mają prawo do:

  1. wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły;

  2. zapoznania się i ustosunkowania do treści zapisu w karcie oceny pracy nauczyciela;

  3. niewyrażania zgody na przejęcie obowiązków wychowawcy więcej niż jednej klasy;

 1. tworzenie autorskich programów nauczania i wychowania, prowadzenie innowacji i eksperymentu;

 2. decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu;

 1.  

 2. korzystania z ulg i świadczeń przysługujących dokształcającym się i doskonalącym swoje kwalifikacje nauczycielom;

 3. otrzymywania pomocy merytorycznej i metodycznej oraz opieki doświadczonego nauczyciela w przypadku rozpoczynania pracy nauczycielskiej

 4. wyboru form i metod pracy lekcyjnej;

 5. wyboru form sprawdzianu;

 6. do ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole;

 7. wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego; nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

 1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe oraz problemowo-zadaniowe.

  1. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący;

  2. Zespół może współdziałać z doradcą metodycznym, pedagogiem, psychologiem;

  3. Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych;

  4. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności:

   1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, doskonalenia metod organizacji pracy dydaktycznej;

   2. uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

   3. korelowanie międzyprzedmiotowych treści programowych;

   4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

   5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia;

f) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania, szczegółowych wymagań na poszczególne oceny uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

 1. analizowanie wyników egzaminu wewnętrznego i egzaminu zewnętrznego

badających wiadomości i umiejętności uczniów;

h) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych, eksperymentalnych programów nauczania;

 1. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

j) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

 1. Do zadań zespołów problemowo - zadaniowych należy :

  1. przygotowanie propozycji zmian w Statucie, opracowywanie regulaminów i zmian do nich;

  2. ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego;

  3. ewaluacja szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego;

  4. przeprowadzanie badań, opracowanie i analiza wyników tych badań;

  5. przygotowanie zmian dotyczących programu wychowawczego-profilaktycznego,

szczegółowych zasad oceniania wewnątrzszkolnego i przedstawienie ich na zebraniach Rady Pedagogicznej;

f) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

 1. Zebrania zespołów przedmiotowych i problemowych odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Pracę psychologa szkolnego reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Szkoła w swoim statucie, regulaminie określa zadania wychowawczo- profilaktyczne dla pracy psychologa.

 3. Zadania psychologa szkolnego:

 1. diagnoza potencjalnych możliwości ucznia;

 2. analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;

 3. działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;

 4. doradztwo w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu;

 5. współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane
  z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury, instytucji pomocowych itp);

 6. współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc
  w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);

 7. współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 8. organizowanie warsztatów mających na celu m. in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

 1. Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie
  MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy
  uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań
  wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.
  Można wyróżnię 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:
  I. Zadania ogólnowychowawcze:

(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami,
uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom)
II. Profilaktyka wychowawcza

(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja
wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących
profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)


III. Indywidualna opieka pedagogiczna.

(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc
w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni
psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn
trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania
społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do
uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).


IV. Pomoc materialna.

(współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu
udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia socjalne), wnioskowanie o kierowanie spraw
uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział spraw
Rodzinnych i Nieletnich)

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój poszczególnych uczniów;

  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

  3. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych;

  4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

  5. kierowanie się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie oraz poszanowanie ich godności osobistej.

 2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 2 niniejszego § wychowawca:

  1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

  2. poznaje środowisko domowe uczniów, ich sytuację rodzinną i bytową, cechy osobowościowe, nadzoruje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów;

  3. wspiera psychicznie uczniów w trudnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i szkolnych;

  4. pomaga uczniom szczególnie zdolnym w rozwijaniu zainteresowań, doskonaleniu wiedzy;

  5. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami różne formy życia zespołowego integrujące zespół klasowy;

  6. ustala tematykę i formy oraz prowadzi zajęcia tematyczne na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

  7. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie i koordynuje działania wychowawcze wobec ogółu uczniów w klasie;

  8. informuje (we współpracy z nauczycielami poszczególnych przedmiotów) uczniów

i ich rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidzianych ocenach śródrocznych, rocznych;

 1. utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, współdziała z rodzicami w działaniach wychowawczych, włącza rodziców w sprawy życia klasy, szkoły;

 2. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi specjalistami

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz kieruje rozwojem zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

  1. wnioskuje lub opiniuje podania o pomoc materialną dla uczniów będących w szczególnie trudnej sytuacji losowej;

  2. ustala oceny z zachowania uczniów w swojej klasie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  3. wnioskuje o przyznanie nagród lub kar dla uczniów;

  4. rozstrzyga konflikty między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami;

  5. prowadzi dokumentację: plany pracy, dziennik, arkusze ocen, świadectwa ukończenia klasy, świadectwa ukończenia szkoły, opracowuje okresowe i roczne sprawozdania;

  6. czuwa nad postępami i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, organizuje pomoc dla uczniów mających trudności szkolne;

  7. w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje klasowy plan pracy wychowawczej, realizuje go z klasą po uprzednim zatwierdzeniu przez dyrektora;

  8. spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach oraz godzinach konsultacyjnych;

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora szkoły, pedagoga, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz właściwych instytucji oświatowych i naukowych, jak również organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci.

 2. Działalność wychowawcy może przybierać różne formy, a w szczególności:

  1. planowane godziny wychowawcze;

  2. zajęcia pozalekcyjne;

  3. prelekcje i spotkania z zaproszonymi osobami;

  4. wycieczki dydaktyczne, kulturalne i turystyczne integrujące społeczność szkolną;

  5. imprezy rozrywkowe na terenie szkoły;

  6. obchody świąt, przygotowanie uroczystych apeli, akademii;

  7. prezentacja twórczości własnej wychowanków, zbiorów, kolekcji itp.;

  8. realizacji samorządności na forum klasy i szkoły,

  9. udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska.

 

Do zadań doradcy zawodowego należy

 

  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

  3. wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;

  4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

  5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.

 

Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno – wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej.

 2. Nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników.

 3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

 1. udostępniania zbiorów biblioteki,

 2. udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,

 3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

 4. przysposabiania czytelniczo – informacyjnego prowadzonego z poszczególnymi uczniami i grupami oraz na lekcjach bibliotecznych z całymi klasami,

 5. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych, organizację teatrzyków i wystaw

 6. współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,

 7. informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

 8. współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,

 9. stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa,

 10. współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych,

 11. kompletowania zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów na nośnikach elektronicznych,

 12. inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów,

 13. pełnienia funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych gromadzonych w szkole,

 14. ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów,

 15. uzgadniania stanu majątkowego z księgowością,

 16. popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

 17. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, szybkie dotarcie do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji,

 18. organizowania i powielania dla potrzeb nauczycieli materiałów do poszczególnych przedmiotów, scenariuszy zajęć,

 19. realizowania ogólnopolskich akcji i programów.

 

 

 

Zadania nauczyciela świetlicy

 

1.Pełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

2. Dbanie o porządek i estetyczny wygląd świetlicy,

3. organizowanie pomocy w nauce,

4. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5. Rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka,

6. Sporządzenie planu i regulaminu pracy świetlicy.

 

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego:

 

 1. 1.Diagnozowanie środowiska ucznia.

 2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.

 3. Rozpoznawanie i analizowanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

 4. Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb.

 5. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie.

 6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 7. Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.

 8. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

 10. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 11. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

 

Zadania logopedy

 

 1. 1.Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej.

 2. Prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy.

 3. Dobór odpowiednich ćwiczeń do samodzielnej pracy ucznia.

 4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 5. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 6. Współpraca z rodzicami i nauczycielami.

 

Zadania pracowników administracji i obsługi

 

 1. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole.

 2. Przestrzeganie regulaminu pracy.

 3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

 4. Właściwe zabezpieczenie i dbanie o powierzone im mienie szkolne.

 5. Utrzymanie w czystości sprzętu i pomieszczeń szkoły.

 6. Dbanie o dobro szkoły oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę.

 7. Dbanie o estetyczny wygląd miejsca pracy.

 8. Reagowanie na sytuacje zagrożenia i informowanie dyrektora o tej sytuacji.

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

§42

 

 

1. Nauczyciel w sytuacjach zagrażających uczniom demoralizacją, a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją, podejmuje działania, gdy:

 1. uzyskał informację, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wchodzenia w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o jego demoralizacji;

 2. podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

 3. znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk;

 4. podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk;

 5. jest świadkiem lub uzyskał informację na temat zachowań typu: bójka, uszkodzenia ciała, wulgarne zachowanie, wymuszanie pieniędzy, znęcanie się fizyczne i psychiczne.

2. Nauczyciel podejmuje działania zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach nagłych w przypadku:

 1. wypadku, zachorowania ucznia w szkole w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, przerw międzylekcyjnych, innych zajęć szkolnych (np. dyskoteki, imprezy);

 2. wypadku ucznia poza szkołą w trakcie dowozu, wyjazdów, wycieczki, zawodów sportowych.

 

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

1) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów; podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

 1. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

 2. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły.

 3. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

 

1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

 

 

 

W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 1. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;

Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;

Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;

Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki;

 1. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;

Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;

  1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.

 1. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

 1. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów.

 2.  

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:-

- systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;

-systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;

-uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

- sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);

- reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące

zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

- zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

- niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia

uczniów.

W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe

 1. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

 2. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, sale lekcyjne wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

 3. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

6.Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo podczas wszelkich imprez szkolnych, lokalnych i środowiskowych, na których są obecni wraz ze swoimi dziećmi.

 2. Opiekę nad dziećmi dowożonymi sprawują:

- w autobusie szkolnym opiekunowie wg harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący,

- uczniom oczekującym na autobus po zakończonych zajęciach zapewnia się opiekę świetlicową. Opiekunka odbiera dzieci ze świetlicy od nauczyciela i przeprowadza je do autobus.

Rodzice

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

   1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

   2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

   3. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych.

 1. Dla zapewnienia warunków osiągnięcia jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

  1. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami w celu uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

  2. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole;

  3. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów;

  1. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowywania i dalszego kształcenia swych dzieci;

  2. porad pedagoga i psychologa w poradni psychologiczno - pedagogicznej;

  3. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

  4. występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;

 

  1. wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.

 1. Do obowiązków rodziców należy:

  1. wspieranie procesu nauczania i wychowania;

  2. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;

3)udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole.

4.Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo podczas wszelkich imprez szkolnych, lokalnych i środowiskowych, na których są obecni wraz ze swoimi dziećmi. 

Uczniowie

 

 1. Uczeń ma prawo do:

  1. zapoznawania się z programem nauczania danego przedmiotu, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami na lekcjach wprowadzających i w bibliotece szkolnej;

  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

  3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

  4. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

  5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

  6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnymi zasadami oceniania;

  7. informacji o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

  8. rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

  9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;

 

10) uzyskania pomocy psychologiczno –pedagogicznej w przypadku trudności w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły;

 1. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach zawartych w regulaminie szkoły;

 2. korzystania z opieki zdrowotnej w warunkach określonych odrębnymi przepisami;

 1. korzystania z pośrednictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej;

 2. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkach na terenie szkoły,

 3. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się

w organizacjach działających na terenie szkoły;

 1. prawo odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnych zasadach oceniania.

 1. Uczeń ma obowiązek:

  1. Odpowiednie zachowanie podczas zajęć edukacyjnych

 1. uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;

 2. godnie reprezentować szkołę;

 3. starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;

 4. odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;

 5. dbać o kulturę słowa;

 6. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

 7. zachować czysty i schludny wygląd;

 8. przestrzegać zasad współżycia społecznego: uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom;

 9. przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

 10. szanować poglądy i przekonania innych;

 11. szanować godność i wolność drugiego człowieka;

 12. zachować tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi, zdrowiu czy życiu.

 

 1. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

 2. Uczniowie nie mają obowiązku noszenia jednolitego stroju. Niemniej na co dzień zabrania się:

  1. noszenia nakrycia głowy i odzieży wierzchniej na terenie szkoły;

  2. noszenia odzieży odkrywającej część tułowia i z głębokimi dekoltami;

  3. noszenia stroju niechlujnego i wyzywającego.

 3. Strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach sportowych ustalają nauczyciele.

 4. Na uroczystościach szkolnych w sali gimnastycznej obowiązuje miękkie lub sportowe obuwie.

 5. Na rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego, uroczystościach państwowych i szkolnych obowiązuje strój galowy: biała bluzka/koszula, czarna/granatowa spódnica/spodnie.

 1. Uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, włosy nie mogą przeszkadzać podczas pracy (opadać na oczy).

 2. Obowiązuje zakaz makijażu i farbowania włosów.

 3. W szkole obowiązuje zmiana obuwia.

 4. W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych. Jednakże, na prośbę rodzica (w uzasadnionych przypadkach) uczeń może przynieść telefon, który zostawia w sekretariacie, korzystając z niego w pilnej potrzebie. W przypadku nie oddania telefonu –jest on zabierany uczniowi i oddawany rodzicom (prawnym opiekunom).

 5. Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

  1. Dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:

  1. Zaświadczenie wystawione przez fachowe służby medyczne,

  2. Pisemną prośbę rodzica o usprawiedliwienie zawierającą podpis

i uzasadnienie nieobecności (na kartce lub w dzienniku elektronicznym),

  1. Prośbę rodzica o usprawiedliwienie przekazaną w formie ustnej osobiście lub telefonicznie,

  2. Zaświadczenie urzędowe wystawione przez organ sądowniczy, instytucję publiczną itp.

  1. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w terminie jednego tygodnia od dnia zakończenia nieobecności.

 

Nagrody i kary

 

 

§ 43

 

 1. Określa się następujące rodzaje nagród:

  1. pochwała dyrektora szkoły wobec uczniów na forum klasy lub apelu szkolnym;

  2. list pochwalny do rodziców;

  3. nagrodę rzeczową wręczoną na apelu szkolnym;

  4. dyplom uznania wręczony na apelu szkolnym;

  5. świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów kl. IV- VIII.

 2. Nagrody przyznawane są na zebraniu rady pedagogicznej dwa razy w ciągu roku.

 3. Określa się następujące rodzaje kar:

  1. upomnienie wychowawcy wobec klasy;

  2. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec klasy;

  3. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły wobec uczniów na apelu szkolnym;

  4. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka;

  5. obniżenie oceny zachowania;

  6. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz, do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych na określony czas – decyduje rada pedagogiczna;

  7. wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:

   1. kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

   2. ma demoralizujący wpływ na innych,

  1. wnioskowanie do sądu o przydzielenie kuratora sądowego lub umieszczenie go w zakładzie wychowawczym.

 1. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące), jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu szkolnego, rady pedagogicznej, rady rodziców.

 2. Uczniowi jego rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia odwołania wobec zastosowanej kary lub otrzymanej nagrody do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły i władz szkolnych.

 3. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty przyznania nagrody lub kary.

 

 1. Odwołanie rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania. Decyzja komisji jest ostateczna.

 

 1. W przypadku gdy uczeń wykazuj przejawy demoralizacji lub opuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor może zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci:

 

  1. Pouczenia,

  2. Ostrzeżenia ustnego,

  3. Ostrzeżenia na piśmie,

  4. Przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego,

  5. Wykonania określonych prac porządkowych:

 1. Grabienie liści,

 2. Koszenie trawy,

 3. Sprzątanie terenu szkoły,

 4. Mycie korytarzy,

 5. Wykonanie drobnych prac pielęgnacyjnych w szkole np. malowanie.

 1. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego, o którym mowa w ust. 1 może mieć miejsce jedynie za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego.

 2. Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego, nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły.

 3. Wykonywanie prac, o których mowa w ust.5 a-e odbywa się pod opieką upoważnionego nauczyciela.

 4. Dyrektor nie może zastosować oddziaływań wychowawczych, wymienionych w ust. 1 w przypadku, gdy nieletni dopuści się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego. W takim przypadku konieczne jest zawiadomienie sądu rodzinnego lub policji.

 5. Jeżeli rodzice/przedstawiciel ustawowy nieletniego lub nieletni nie wyrazi zgody na propozycję dyrektora szkoły-dyrektor ma obowiązek zawiadomienia sadu rodzinnego o demoralizacji lub o czynie karalnym.

 

 

Rozdział X

Skład komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły

 

 

§ 44

 

W celu przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, powołuje się komisję konkursową w skład, której wchodzi:

 

 1. trzech przedstawicieli:

  1. organu prowadzącego szkołę;

  2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 2. dwóch przedstawicieli:

  1. rady pedagogicznej;

  2. rady rodziców;

 1. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.

 

 

Rozdział IX

Formy opieki i pomocy uczniom

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie:

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,§ 45

1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce,

2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu nauki.

8. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.

10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.§ 46

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Rozdział XI

Szczegółowe warunki i sposób oceniania. Ocenianie Wewnątrzszkolne

 

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach
  edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Nauczyciele wychowawcy na początku roku szkolnego przedstawiają uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego, zwracając uwagę na ogólne kryteria stopni szkolnych i kryteria ocen zachowania oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także na skutki ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 3. W procesie nauczania - uczenia się nauczyciele oceniają następujące obszary aktywności ucznia:

 1. pracę ucznia podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. umiejętności praktyczne,

 3. wypowiedzi ustne,

 4. prace pisemne.

 1. Uczeń powinien być powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów, obejmujących szerszy zakres wiadomości.

 2. W ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian, ale dopuszcza się przeprowadzenie oceny poziomu bieżących wiadomości w formie pisemnej, kilkuminutowej (tzw. kartkówki).

 3. Terminy sprawdzianów nie powinny zbiegać się z lekcjami powtórzeniowymi.

 4. Prace pisemne powinny być sprawdzane, oceniane i oddane uczniom nie później niż
  w ciągu jednego tygodnia, a z języka polskiego – dwóch tygodni (jeżeli nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim - termin ulega przesunięciu).

 5. Prace – sprawdziany, wypracowania są przechowywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów przez okres roku.

 6. W ciągu tygodnia mogą być nie więcej niż dwie prace klasowe.

 7. Uczeń ma prawo powtórnego sprawdzenia stanu wiedzy – po uzgodnieniu z nauczycielem terminu i formy tego sprawdzenia.

 8. Oceny bieżące i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania ucznia – wychowawca klasy.

W wyjątkowych okolicznościach wychowawca ma prawo do zmiany oceny zachowania.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, informatyki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego i informatyki.

 5. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

 2. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,

 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

 4. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania,

 5. ustalanie kryteriów oceniania zachowania.

6) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

 2. uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków,

 3. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 4. pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań oraz pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

 5. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

 6. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 7. wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

 8. ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia,

 9. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 10. semestralne (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określanie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego, przewidzianego na dany semestr (rok szkolny). 

Jawność ocen

 1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane:

 1. systematycznie i na bieżąco,

 2. wieloaspektowo - w oparciu o różnorodne obszary działalności ucznia,

 3. w warunkach zapewniających obiektywność oceny,

 4. jawnie (kryteria ocen powinny być znane uczniom),

 5. sprawiedliwie.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację, dotyczącą oceniania, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. –w jaki sposób? Jak udostępniamy

 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

-prace pisemne:

-prace klasowe zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem

-sprawdziany obejmujące określony przez nauczyciela zakres materiału

-kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

-referaty,

-zadania domowe

-wypowiedzi ustne:

-odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

-wystąpienia (prezentacje),

-samodzielne prowadzenie elementów lekcji,

-sprawdziany praktyczne;

-projekty grupowe;

-wyniki pracy w grupach;

-samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.;

-aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach;

-przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.)

Sposoby udostępniania testów

1.Wszystkie testy znajdują się w segregatorze danego nauczyciela, który w każdej chwili może udostępnić rodzicom test swojego dziecka.

Zasady oceniania na I etapie edukacyjnym

 1. Nauczyciele klas I-III oceny bieżące wyrażają w stopniach, które odnotowywane są w formach określonych w systemie oceniania klas I - III.

 2. W klasach I – III oceny: klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe.

Zasady oceniania w klasach IV-VIII

 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według ustalonej skali.

2. Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:

Bieżące, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach IV-VIII, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny); stopnie te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni bieżących.

Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

100%-95%- 6

94%-85%- 5

84%-70%- 4

69%- 50%- 3

49%-35%- 2

34%-0%- 1

 1. Nauczyciele klas IV-VIII odnotowują oceny uczniów w postaci stopni szkolnych w dzienniku elektronicznym.

 2. Oceny półroczne oraz roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg następującego schematu:

-celujący przy średniej od 5,51

-bardzo dobry przy średniej od 4,51 do 5,50

-dobry przy średniej od 3,66 do 4,50

-dostateczny przy średniej od 2,61 do 3,65

-dopuszczający przy średniej od 1,66 do 2,60

-niedostateczny przy średniej ważonej niższej od lub równej 1,65

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.Ocenianie zachowania

 1. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 2. Ocena zachowania nie wpływa na oceny z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b.

2a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2b. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 1. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 2. W klasach I - III ocena zachowania jest oceną opisową. Dokonuje jej wychowawca klasy na podstawie systematycznej obserwacji i zanotowanych raz w miesiącu ocen bieżących. (tzw. ocen cząstkowych)

 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 4. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.

 5. Przy ustalaniu oceny zachowania bierze się pod uwagę kryteria znajdujące się w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

8. Oceny zachowania wystawia wychowawca w porozumieniu z zespołem nauczycielskim, przy współudziale samorządu, zespołu klasowego i ocenianego ucznia.

9. Ustalania ocen dokonuje się w toku narady wychowawczej, w której występują wszystkie ogniwa procesu oceniania: samoocena, ocena klasy i ocena wychowawcy.

10 .Ocenę zachowania ucznia przez zespół nauczycielski, klasę lub samorząd klasowy należy rozumieć jako opinię formułowaną w toku otwartej, rzeczowej dyskusji – precyzującej stawiane przez zespół wymagania i nacechowanej życzliwym stosunkiem do ucznia.

11. Ocena wychowawcy jest oceną podsumowującą, jawną. Uwzględnia opinię własną ucznia, opinię wyrażoną przez kolegów i nauczycieli uczących w danej klasie oraz inne informacje spoza szkoły o zachowaniu ucznia

12. Wychowawca ma obowiązek umotywować ocenę zachowania na prośbę rodziców (opiekunów prawnych).

13. Wychowawca dokonuje podsumowującej oceny zachowania na koniec każdego semestru.

14. Ocena zachowania powinna ukierunkowywać proces samowychowania uczniów, zachęcać do wzmożonej pracy nad sobą.

W szkole obowiązują jednolite Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XII

Ceremoniał i sztandar

§47

 

 1. Szkoła posiada własny sztandar, hymn oraz ceremoniał szkolny.

 2. Sztandar wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych, państwowych i lokalnych.

 3. Przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego.

 4. Sztandar przechowywany jest w gablocie.

 5. Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych, w których biorą udział uczniowie, organizowanych z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły.

 1. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród najlepszych uczniów szkoły i składa się z trzech osób;

 2. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska

w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów najstarszej klasy Szkoły Podstawowej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;

 1. Skład osobowy pocztu sztandarowego:

  1. Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,

  2. Asysta - dwie uczennice

 2. Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;

 3. Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;

 4. Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;

 5. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem);

 6. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;

 7. Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość;

 8. Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar;

Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada);

Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

-rozpoczęcie roku szkolnego,

-święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia

-zakończenie roku szkolnego,

-uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

Obowiązuje ceremoniał szkolny:

1. Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

 1. Wszyscy absolwenci otrzymują książki pamiątkowe.

 2. Święto szkoły przypada w październiku i obchodzone jest łącznie z Dniem Komisji Edukacji Narodowej.

 3. W szkole uroczyście obchodzi się święta państwowe (3 Maja, 11 Listopada) a także Święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

 4. Dniami Świątecznymi w szkole są również dni rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz ukończenia szkoły przez uczniów klasy ósmej.

 5. Zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej mogą być obchodzone inne uroczystości,
  np.: jubileusze szkoły, dzień ziemi itp.

 

Rozdział XIII

Zdalne nauczanie

 

§ 48

W szczególnych sytuacjach (np. zagrożenie epidemiczne), w razie wystąpienia sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach tej organizacji zadań.

Do zadań, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności:

1) wyznaczanie zadań nauczycielom i nadzorowanie ich pracy;

 1. informowanie zdalne (na stronie internetowej, po przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub w zwyczajowo przyjęty sposób, niewymagający kontaktów osobistych rodziców uczniów) o najważniejszych zmianach trybu pracy szkoły;

 2. ustalanie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia, o którym mowa w rozdziale XI niniejszego Statutu;

4) ustalanie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły;

5) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazywanie informacji o formie i terminach tych konsultacji;

6) ustalanie we współpracy z nauczycielami:

a) sposobu komunikowania się z uczniami i rodzicami,

b) formy przekazywania treści utrwalających wiedzę oraz ilości przekazywanego materiału w danym dniu,

c) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,

d) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych

przez niego ocenach,

e) źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać,

f) trybu konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem,

g) modyfikacji programu nauczania w razie potrzeby.

 

§ 49

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostki związanego z zagrożeniem epidemicznym nauka w szkole jest realizowana na odległość.

2. W przypadku wystąpienia trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określa inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie informowany jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Zadania dyrektora w zakresie organizacji zdalnego nauczania określa rozdział III §21 Statutu.

4. Kształcenie na odległość to zajęcia prowadzone przez nauczycieli online (w czasie rzeczywistym), indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy też wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura).

5. Dyrektor szkoły przy współpracy z nauczycielami ustala, w jakich godzinach nauczyciela

będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami.

6. W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości udziału w zajęciach z przyczyn obiektywnych

(przebywanie w strefie bez zasięgu Internetu, braku odpowiednich narzędzi do komunikacji zdalnej), informuje o tym swojego wychowawcę.

7. Podczas organizacji kształcenia na odległość dyrektor uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, uwzględniając przy tym zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, etap kształcenia uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

8. Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

1) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

2) zintegrowaną platformę edukacyjną;

3) dzienniki elektroniczne;

4) komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

5) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;

6) lekcje online;

7) programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

8) zamieszczone na stronie internetowej szkoły informacje i materiały edukacyjne;

9) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;

10) dostarczenie wydrukowanych materiałów do ucznia;

 1. inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.

 

§ 50

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, o którym mowa w §50 Statutu, podczas którego kształcenie odbywa się na odległość, wychowawca w porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem, a informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym oddziale.

 

 

 

§ 51

1. W sytuacji wprowadzenia w szkole kształcenia na odległość, o którym mowa § 50 niniejszego Statutu, nauczyciele zobowiązani są do:

1) współpracy z dyrektorem szkoły, innymi nauczycielami, uczniami, rodzicami w zapewnieniu uczniom potrzeb edukacyjnych z uwzględnieniem ich możliwości

psychofizycznych;

2) realizowania tygodniowego zakresu treści nauczania (ustalonego w porozumieniu z dyrektorem) do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku

umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;

3) współpracy z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami, przy ustalaniu przez dyrektora monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

4) wskazania dyrektorowi szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami, źródła i

materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać;

5) zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwość konsultacji formie i terminach ustalonych z dyrektorem;

6) ustalenia z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

2. Każdy z nauczycieli określa sposób weryfikacji obecności ucznia w trakcie lekcji i zapisuje odpowiednią adnotację w dzienniku elektronicznym.

3. Każdy nauczyciel realizując plan lekcji i podstawę programową na odległość wpisuje temat lekcji w dzienniku elektronicznym.

4. Nauczyciele, świadomi zagrożeń wynikających z wykorzystywania narzędzi do komunikacji internetowej, dokładają wszelkich starań, aby zachować bezpieczeństwo w sieci i ochronę danych osobowych uczniów.

 

 

§ 52

1. Uczniowie szkoły podczas prowadzenia przez szkołę nauczania na odległość (o którym mowa w § 50 Statutu) są zobowiązani w szczególności do:

1) samodzielnego (poprzez dziennik elektroniczny) lub z pomocą rodziców nawiązania

kontaktu z wychowawcą i nauczycielami;

2) korzystania z dostępnych dla niego narzędzi do kontaktu zdalnego, organizując tym

samym naukę własną w domu;

3) obecności na zajęciach prowadzonych zgodnie z planem lekcji w ramach pracy

edukacyjnej na odległość.

4) odbioru materiałów przesyłanych przez nauczycieli;

5) systematycznej pracy w domu;

6) zgłaszania nauczycielom wszelkich wątpliwości, co do formy, trybu czy treści

nauczania;

7) przestrzegania bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

2. Uczniowie mają obowiązek, oprócz wskazań wynikających z realizacji zajęć, logowania się na swoim koncie w dzienniku elektronicznym LIBRUS Synergia codziennie i wykonywania zadań czy poleceń tam zawartych.

3. W razie trudności w wykonywaniu zadania nauczyciele udzielają konsultacji, pozostając

do dyspozycji uczniów i rodziców według ustalonego harmonogramu.

4. Uczeń w komunikacji z nauczycielem pamięta o kulturze językowej.

5. Zakazuje się uczniom nagrywania zajęć i głosu nauczyciela prowadzącego zajęcia online i upowszechniania go w Internecie bez jego zgody.

6. Zabrania się uczniom wykorzystywania komunikatorów internetowych w sposób

niezgodny z prawem. W szczególności:

1) nie wolno kopiować wizerunku osób trzecich, nagrywać prac i materiałów nauczyciela i pozostałych uczniów, w żadnym wypadku ich udostępniać;

2) nie wolno posługiwać się fałszywymi danymi, wykorzystywać prac osób trzecich

i przedstawiania jako swoje (plagiat), wysyłać prac z nie swoich kont internetowych,

udostępniać swoje konto osobom trzecim;

3) nie wolno udostępniać osobom trzecim kodów, które przekazują nauczyciele do

odpowiednich komunikatorów.

 

 

 

§ 53

1. W ramach kształcenia na odległość, w sytuacji o której mowa w § 50 rodzice mają

obowiązek pozostawać w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

2. W przypadku braku możliwości odbioru materiałów od nauczycieli ze względów

zdrowotnych lub z przyczyn technicznych, rodzice ucznia zobowiązani są do

poinformowania o tym fakcie wychowawcy za pomocą systemu Librus lub telefonicznie.

 

§ 54

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z sytuacją określoną w § 50 nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad:

1) ocenianiu podlega w szczególności aktywność uczniów wykazywana podczas

kontaktu z nauczycielami;

2) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace przesłane do nauczyciela w

wyznaczonej formie i na adres mailowy (praca napisana w edytorze tekstu, zdjęcie,

film, skan, itp.);

3) ocenianiu podlegają dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace

wykonane przez chętnych uczniów;

Nowelizacja Statutu przez dodanie Rozdziału XII Zdalne Nauczanie przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2022

 

Rozdział XIII

Organizacja dożywiania

§ 55

1. Z gorącego posiłku mogą korzystać dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie kl. 1-8, których rodzice wnoszą opłaty indywidualnie.

2. Cena gorącego posiłku ustalona jest przez przedstawiciela firmy cateringowej wyłonionego

w wyniku zapytania ofertowego lub przetargu.

3. Opłata za korzystanie z posiłków przez dzieci i uczniów szkoły obejmuje koszty produktów

wykorzystywanych do ich przygotowania („wsad do kotła”). Dodatkowe koszty (wynagrodzenia

pracowników, koszty energii, dostawy itp.) pokrywane są z budżetu szkoły.

4. Każdego 1-go dnia miesiąca rodzic otrzymuje wiadomość poprzez e-dziennik o kwocie

uregulowania wpłaty za gorący posiłek za miniony miesiąc.

5. Szczegółowe informacje dotyczące „gorącego posiłku” zawarte są w regulaminie dożywiania dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie.

 

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 

§56

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§57

 

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły uchwałą nr 14/2023 z dnia 6 listopada 2023r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-10-26 08:11:48
Data edycji: 2024-03-05 19:51:40
Ilość wyświetleń: 5938
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej