Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

BEZPIECZNA SZKOŁA + Działania szkoły

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie w roku szkolnym 2019/2020 wzięła udział w konkursie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie - "Szkoła promująca bezpieczeństwo".

Działania podjęte przez szkołę:

Projekt działań profilaktycznych w ramach realizacji projektu:

Lp

Zadania

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

Upowszechnianie wiedzy na temat projektu

1.

Bezpieczeństwo w szkole

Przeprowadzenie ankiety na temat bezpieczeństwa

Pedagog szkolny

Wrzesień 2019

2.

Spotkanie organizacyjne koordynatorów projektu

 z osobami zainteresowanymi w celu zaplanowania działań na temat bezpieczeństwa w roku szkolnym 2019/2020

Spotkanie

Koordynatorzy projektu

Wrzesień 2019

3.

Zapoznanie rodziców
z realizacją działań związanych z projektem

Zebranie z rodzicami

Dyrektor szkoły

i koordynatorzy

Wrzesień 2019

Podnoszenie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczącej bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.

Lp

Zadania

Sposoby realizacji

Realizatorzy

Termin realizacji

4.

Przygotowanie uczniów do debaty

Czynności przeprowadzone

w szkole poprzedzające gminną debatę na temat: „Dojrzewanie jako okres szczególnego zagrożenia uzależnieniami”

Pedagog szkolny

Listopad 2019

5.

„Dojrzewanie jako okres szczególnego zagrożenia uzależnieniami”- debata

dr Aleksandry Piotrowskiej

Udział w debacie gminnej

Dyrektor,

Uczniowie klas VII- VIII

Listopad 2019

6.

Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Udział
w projekcie

Nauczyciel informatyki

Cały rok szkolny

7.

Bezpieczeństwo na wsi – spotkanie z pracownikiem KRUS

Spotkanie uczniów 
z pracownikiem KRUS

Nauczyciele

Według harmonogramu

8.

Udział w ogólnopolskiej kampanii: „Dobrze Cię widzieć”

Udział w kampanii

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Według harmonogramu

9.

Podnoszenie wiedzy

i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym

Udział w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Nauczyciel techniki

 

Marzec – Kwiecień

10.

Realizacja działań
 w ramach zajęć wychowawczych „Nauczyciel na straży bezpieczeństwa”

1.Dobrze przemyślana lekcja wychowawcza.

2. Jak odpowiedzialnie

i bezpiecznie korzystać
z Internetu.

3. Integracja zespołu klasowego.

Wychowawcy

Pedagog szkolny

Według potrzeb

11.

Zajęcia z pedagogiem szkolnym- Poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczącej zachowań asertywnych metodami innowacyjnymi zachęcających uczniów do aktywnego uczestnictwa.

Przeprowadzenie cyklu warsztatów na temat umiejętności i zachowań asertywnych
 w klasach I-VIII.

Pedagog szkolny

 

Cały rok szkolny

12.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

1.Udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

2.Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia terapii pedagogicznej.

3. Udział rodziców w pracach zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
4.Współpraca z zespołem Interdyscyplinarnym.
5.Współpraca z asystentem rodziny.

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Pedagog szkolny

Cały rok szkolny

13.

Wspieranie rozwoju dzieci – kształtowanie ich umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz poczucia bezpieczeństwa

 

1.Organizacja i udział uczniów
w akcjach charytatywnych.

2. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych.

3.Integracja społeczności szkolnej:

a) rajd rowerowy

4. Obchody Światowego Dnia Życzliwości.

Opiekunowie Wolontariatu

Wychowawcy,

Nauczyciel wychowania fizycznego

Według harmonogramu

14.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1.Udział  pedagoga
i nauczyciela wychowania fizycznego w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym:

- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Pedagog szkolny Nauczyciel wychowania fizycznego

Według harmonogramu spotkań

15.

Zagospodarowanie czasu wolnego a bezpieczeństwo ucznia.

Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem predyspozycji, zainteresowań uczniów i potrzeb rodziców, szkoły i ich realizacja:

- kółko matematyczne,

- zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne,

-zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,

-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

- terapia Pedagogiczna,

-zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,

- rytmika,

- zajęcia wokalno taneczne,

- zajęcia sportowe dla chłopców,

- zajęcia sportowe dla dziewcząt,

- zajęcia kreatywno– twórcze,

- szachy,

- koło polonistyczne,

-zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego.

- koło Dziennikarskie

- zapasy

- zajęcia teatralne.

 

Nauczyciele ,

Wychowawcy, opiekunowie kół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według harmonogramu

16.

Udział w wojewódzkim konkursie plastycznym „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Udział w konkursie plastycznym

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Według harmonogramu

17.

Podnoszenie kompetencji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez nauczycieli

Udział nauczycieli w szkoleniu na temat przeprowadzania pierwszej pomocy przedmedycznej

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Luty 2020r

18.

Realizacja programów profilaktycznych.

Udział uczniów z kl. 7-8, jako kontynuacja Programu „Busola”

Wychowawcy

Rok szkolny 2019/2020

19.

Podnoszenie bezpośredniego poczucia bezpieczeństwa w szkole.

Szkolna skrzynka gwarantem bezpieczeństwa rodzica i ucznia

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

 

 

Wnioski z realizacji konkursu

„Szkoła promująca bezpieczeństwo”

 

Realizacja projektu „Szkoła promująca bezpieczeństwo- Świadomy uczeń to bezpieczny uczeń” sprzyjała uaktywnieniu uczniów, przyczyniła się do podniesienia ich kompetencji w zakresie bezpiecznych zachowań. Wszystkie podjęte działania pozwoliły uczniom uzmysłowić sobie, że każda podejmowana aktywność musi być przede wszystkim przeprowadzona bezpiecznie, a dbanie o bezpieczeństwo jest obowiązkiem nas wszystkich. Wszyscy musimy przestrzegać zasad, które pomagają nam żyć, a żeby ich przestrzegać trzeba mieć odpowiednią wiedzę i wyobraźnię. Projekt ten podniósł poziom bezpieczeństwa w szkole i poza nią, działania w ramach projektu spotkały się z aprobatą wśród uczniów, nauczycieli oraz  rodziców  i będą kontynuowane w kolejnych latach.

Współpraca z Gminą Rybno, Komendą Powiatową Policji w Działdowie, Fundacją Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja”, Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Działdowie, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie, Państwowy Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Działdowie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów, dowodzi o realizacji zadań ujętych w programach  projektach. Rekomendacje instytucji świadczą o realizacji założonych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa w środowisku szkolnym. Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Podejmowane działania świadczą o zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom, a tym samym stworzenie szkoły promującej szeroko pojęte bezpieczeństwo. Realizowane przedsięwzięcia w decydujący sposób wpłynęły na zapobieganie zjawisku agresji i przemocy w szkole, wpłynęły na podniesienie staniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Realizowano działania promujące bezpieczeństwo i przeciwdziałanie agresji. Cała społeczność szkolna włączyła się w działania służące zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego otrzymała wiele pozytywnych rekomendacji:

 

- Od Wójta Gminy Rybno 

 

- z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańku

  • z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie 

 

  • Z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie 

 

  • Od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z Działdowa 

 

  • Od Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybnie

 

-Od Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Olsztynie, Placówka terenowa w Działdowie 

 

  • od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

  • Od Stowarzyszenia "Miasto w Internecie"

 

  • od Fundacji Centrum Rozwoju Rodziny "Progresja"

 

 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

28 maja br. przeprowadzona została z przedszkolakami pogadanka dotycząca bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Omówione zostały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze przez osoby piesze. Przybliżone zostały dzieciom zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z kontaktów z obcymi ludźmi – przedszkolaki wiedzą, że nie wolno im rozmawiać z nieznajomymi oraz że nie wolno im przyjmować prezentów, słodyczy od obcych osób bez wiedzy i zgody rodziców.

Były też omówione sytuacje trudne, które mogą przydarzyć nam się na co dzień, np. pożar, wypadek – omówiono z dziećmi jak należy zachować się w takich sytuacjach oraz przypomniano numery telefonów alarmowych. Przedszkolaki dowiedziały się także o zjawisku jakim jest cyberprzemoc. Na koniec zajęć dzieci wykonały plakat nt. bezpieczeństwa.

 

 

Ogólnopolska kampania „Dobrze Cię widzieć” w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie trzymała z Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Funduszu Sprawiedliwości-kamizelki odblaskowe.”Dobrze Cię widzieć”- to hasło wielkiej kampanii społecznej, której celem jest ochrona, przede wszystkim dzieci, przed wypadkami na drogach.100 uczniów Szkoły Podstawowej w Rumianie dostało odblaskowe kamizelki bezpieczeństwa. Na apelu poświęconym „Bezpieczna Szkoła+” dyrektor szkoły podkreśliła, że życie i zdrowie uczniów jest wartością najcenniejszą, którą należy chronić. Kamizelki odblaskowe- chronią życie. Poprzez odbijanie świateł nieporównywalnie większą powierzchnią niż w przypadku zwykłych odblasków (noszonych przy plecakach) umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach złej widoczności na drodze, co chroni przed potrąceniem przez samochód. Ogólnopolska kampania ma kształtować odpowiedzialnego uczestnika ruchu drogowego. Wartości, które przyświecają kampanii to: wiedza, świadomość, odpowiedzialność, gotowość, życzliwość, sprawiają, że uczniowie będą bezpieczni na drogach.

 

 

 

W ramach programu BEZPIECZNA SZKOŁA 14 maja 2019 roku odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów.

Dyrektor szkoły, Hanna Kirchhof podczas ogólnego spotkania na sali gimnastycznej przekazała rodzicom informacje dotyczącą Profilaktyki zagrożeń fizycznych i zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w szkole, Profilaktyki cyberzagrożeń i bezpieczeństwa cyfrowego w szkole. Pani dyrektor omówiła także procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.

Data dodania: 2019-05-18 14:51:21
Data edycji: 2020-07-17 11:19:11
Ilość wyświetleń: 3264
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej